Актуализиране на дневен ред за заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17.00 часа

 1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
 2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда;
 3. Предложение с вх. №ОбС-62/03.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Якоруда;
 4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-122/08.05.2024 год. с вх. № ОбС 81/10.05.2024 г. от Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 63 от Протокол №ОбС-04/29.04.2024 год.;
 5. Предложение с вх. №ОбС-86/14.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
 6. Предложение с вх. №ОбС-82/13.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Петър Тигалонов  пазарна оценка на ПИ с идентификатор 81850.12.4  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черна Места, община Якоруда и даване съгласие за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на горепосочения имот;
 7. Предложение с вх. №ОбС-83/13.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Петър Тигалонов  пазарна оценка на ПИ с идентификатор 81850.6.10  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черна Места, община Якоруда и даване съгласие за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на горепосочения имот;
 8. Предложение с вх. №ОбС-84/13.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Георги Илиев Сарин;
 9. Предложение с вх. №ОбС-85/14.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие да бъде поставен преместваем търговски обект, обозначен съответно с петно № 4 – с размери 3×5 м. и застроена площ 15 кв.м. с местонахождение УПИ IX, кв.63 по плана на град Якоруда, община Якоруда, въз основа на схема за поставяне одобрена от Главния архитект на Община Якоруда;
 10. Разни
  • Предложение с вх. №ОбС-89/16.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Филип Михайлов Беличенов;
  • Предложение с вх. №ОбС-90/16.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Юсуф Ибрахимов Тиберов;
  • Предложение с вх. №ОбС-91/16.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Мустафа Ибрахимов Кунгьов;
  • Предложение с вх. №ОбС-76/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на задание за ПУП – частично изменение на плана за улична регулация и дворищна регулация с възложители Муса Рефат Шольов и Рефат Асан Шол;
  • Предложение с вх. №ОбС-92/21.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Асан Ахмедов Шольов;
  • Предложение с вх. №ОбС-93/21.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Петър Тигалонов пазарна оценка на ПИ с идентификатор 87338.34.51  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, община Якоруда и даване съгласие за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на горепосочения имот.
  • Предложение с вх. №ОбС-94/22.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно актуализиране на капиталовите разходи за 2024 г. по обеки и източници на финансиране.