Протокол №05 от 23.05.2024 г.

Протокол №05 от 23.05.2024 г

ПРОТОКОЛ №ОбС-05/23.05.2024 година Якоруда

Днес 23.05.2024 год. /четвъртък/ от 17:00 часа Общински съвет-Якоруда проведе редовно заседание в залата на Общински съвет-Якоруда. На заседанието присъстват 16 общински съветници, а именно: Джуни Бойкова Мръцева, Емине Реджепова Дурльова, Зюлфие Еркин Кьорова, Ибраим Ибраимов Юруков, Ибрахим Мустафа Карафеиз Малин Радостинов Лозанов, Мехмед Неджип Мехмед, Мехмед Салих Кунгю, Муса Ахмед Сирачки, Муса Салих Абдул, Мустафа Мехмедов Кьоров, Мустафа Салих Абдула, Салих Мустафа Шольов, Сюлейман Юсуфов Мръцов, Фатима Зия Шуган и Хасан Юсуф Илански. Отсъства 1 общински съветник – Хасан Салих Тибер.

На заседанието от страна на Общинска администрация – Якоруда присъстват г-жа Айше Хаджиалиш – Главен счетоводител на Община Якоруда, г-н Сайфедин Джурин – началник-отдел „Общинска собственост и обществени поръчки“ и г-жа Зоя Месьова – директор на дирекции „ТСУ и ЕГЗ“ в Община Якоруда.

Заседанието бе открито в 17.00 часа от Председателя на Общински съвет-Якоруда г-н Ибрахим Карафеиз.