Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Юсеин Кезим Весал – постъпило заявление с № 94.00-2009/28.05.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището в с.Юруково, общ. Якоруда, а именно:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с планоснимачен номер 215 в квартал 19 по плана на с. Юруково, с площ от 135 кв.м., ведно с построената върху него Селскостопанска сграда.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”