Предложение с вх. № 97 от 04.06.2024 г. и материали към него

                                                     ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                                                                 от

                                             Кмета на община Якоруда

                                                      Мехмед Вакльов

   

           Уважаеми господин Председател,

         Уважаеми дами и господа общински съветници,

             На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с  чл.129, ал.1  от Закона за устройство на територията, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 97 от 04.06.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 97 от 04.06.2024 г.