У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Хасан Мустафа Хъйрола – постъпило заявление с № 94.00-2159/03.06.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището в с. Аврамово, общ. Якоруда, а именно:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 275, в квартал 18 и 19 по плана на с. Аврамово, община Якоруда с площ: 950 кв. м. 

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”