Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с …

Прочети

Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с …

Прочети

Наредба за реда и начина ОФП

НАРЕДБА

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.1. Тази наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се за …

Прочети