Наредба за реда и начина ОФП

НАРЕДБА

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.1. Тази наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно  възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства с постоянен адрес на територията на Община Якоруда.

Наредба за реда и начина ОФП