Заповед №138

Поземлен имот с идентификатор 87338.34.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, одобрена със Заповед РД-18-722/15.10.2019 г. на изп. д. на АГКК, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, 9 категория, с площ от 810 кв. м.,  описан в Акт за частна общинска собственост № 4018/ 14.05.2024 год.

Заповед №138