Предложение с вх. № 105 от 13.06.2024 г. и доклад към него

                    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                 ОТ МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

                       КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

                   Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа Съветници,

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал.1, т. 23 от ЗМСМА,  моля да  разгледате  и подложите на гласуване  следното:

Предложение с вх. № 105 от 13.06.2024 г. и доклад към него