Предложение с вх. № 107 от 21.06.2024 г и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа Общински съветници,

         На основание чл.21, ал1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127,ал.6 от Закона за устройство на територията, и във връзка с постъпило  заявление с наш вх.№ 94.00-1211 / 05.04.2024г. от „Пирин Инвест” ЕООД, представлявано от управителя си г-жа Петя Иванова Татарска, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 107 от 21.06.2024 г

Материали към Предложение с вх. № 107 от 21.06.2024 г