Дневен ред – актуализиран

 1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
 2. Предложение с вх. №ОбС-97/04.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване и изменение на плана за улична регулация в обхват: имот с планоснимачен № 33, кв.16 по плана на град Якоруда и улица между о.т. 300- о.т. 302 по плана на град Якоруда с цел образуване на нов УПИ с конкретно предназначение „за фотоволтаична електроцентрала” с възложител: „Методи Шурдев-Медисън” ЕООД, представлявано от г-н Методи Живков Шурдев – управител;
 3. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-208/04.06.2024 год. с вх. № ОбС 98/05.06.2024 г. от Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 73 от Протокол №ОбС-05/23.05.2024 год.;
 4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-207/04.06.2024 год. с вх. № ОбС 99/05.06.2024 г. от Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 74 от Протокол №ОбС-05/23.05.2024 год.;
 5. Предложение с вх. №ОбС-100/11.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Джемал Мехмедов Сакалдашов;
 6. Предложение с вх. №ОбС-102/12.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Александър Георгиев Асьов;
 7. Предложение с вх. №ОбС-103/12.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Братя Реджепови Вакльови;
 8. Предложение с вх. №ОбС-104/12.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Асан Юсеинов Джунев;
 9. Предложение с вх. №ОбС-105/12.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие Община Якоруда да участва в подготовката, кандидатстването и изпълнението като партньор в проект „От по-добро използване на природното и историческо наследство до повишена туристическа атрактивност на трансграничния район“ – ALLURE („From better utilization of natural and historical heritage to increased tourist attractiveness of the cross-border area“ – ALLURE) по Програма Interreg (VI-A) IPA България – Северна Македония 2021-2027 – Програмен приоритет 3 “Интегрирано развитие на Трансграничния регион“ с водещ партньор – Община Белица и партньори – Читалище „Георги Тодоров 1885“ – Белица, Община Македонска Каменица, Община Карбинци и НПО „Марвел Адиил“ (MARVEL – ADEEL) – Щип;
 10. Предложение с вх. №ОбС-106/20.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно прекратяване на Договора за търговско управление на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Строител – 2001“ ЕООД сключен на 11.12.2023 година с г-жа Емигюл Али Коренарска и избиране за временно изпълняващ длъжността Управител на Общинска фирма „Строител – 2001“ ЕООД, считано от 01.07.2024 г. г-н Мустафа Муса Сирачки;
 11. Предложение с вх. №ОбС-107/21.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на Проект за изменение на Общия устройствен план на община Якоруда, приет с Решение № 65 / Протокол № ОбС-04 / 08.06.2018г. на Общински съвет – Якоруда, в обхват поземлен имот с идентификатор 00059. 31.2 по КККР на село Аврамово, община Якоруда, с цел предвиждане за предимно производствена зона;
 12. Разни

12.1 Предложение с вх. №ОбС-109/25.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно упълномощава кмета на община Якоруда да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 994 605,00 лв. (деветстотин деветдесет и четири хиляди шестстотин и пет лв.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Договор № BG06RDNP001-7.017-0101-C01 от 18.09.2023 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР /2014-2020г./ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“  сключен между Община Якоруда и ДФ „Земеделие”

12.2. Предложение с вх. №ОбС-110/25.06.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно упълномощаване кмета на община Якоруда да подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, за сумата: 198 921,00 лв. (сто деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един лева) за обезпечаване на 100 % от авансовото ДДС  по заявка за авансово плащане по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.017-0101-C01 от 18.09.2023 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., със срок за предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0101 г., сключен между ДФ”Земеделие“ и Община Якоруда.