Предложение с вх. № 109 от 25.06.2024 г. и доклад и проект на запис на заповед

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

     ОТ   КМЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

                       Г-Н  МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа Съветници,

На основание чл.21, ал.1,т.10,т.23 и т.24 от Закона са местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл.3,т.4 и чл.4,т.1 и т.4 от Закона за общинския дълг, моля да  разгледате  и подложите на гласуване  следното:

Предложение с вх. № 109 от 25.06.2024 г. и доклад

Проект на Запис на заповед Аванс