Заповед №162

Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземния етаж на сградата на Народно Читалище „Светлина – 1907“ – гр. Якоруда, находяща се в кв. 67, пл. №749, парцел IV по плана на гр. Якоруда за срок от 3 г. Помещението ще се използва за извършване на търговска дейност.

Помещение с площ 135.00 /сто тридесет и пет/ кв.м – публична общинска собственост, находящо се в приземния етаж на сградата на Народно Читалище „Светлина – 1907“ – гр. Якоруда, находяща се в кв. 67, пл. №749, парцел IV по плана на гр. Якоруда, описан в Акт за публична общинска собственост № 59/27.10.1997г.

Заповед №162