Заповед №163

Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли и складове с обща площ от 418.00 кв.м., заемащ част от партерен етаж на триетажна търговско – административна сграда, находяща се в ПИ с пл. № 1816, включен в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Якоруда за срок от 3 г. Помещението ще се използва за извършване на търговска дейност.

Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли и складове с обща площ от 418.00 кв.м., заемащ част от партерен етаж на триетажна търговско – административна сграда, находяща се в ПИ с пл. № 1816, включен в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Якоруда, описан в Акт за публична общинска собственост № 3826/30.09.2022г.

Заповед №163