Протокол 06 от 28.06.2024 г

ПРОТОКОЛ

№ОбС-06/28.06.2024 година

Якоруда

 

Днес 28.06.2024 год. /петък/ от 17:00 часа Общински съвет-Якоруда проведе редовно заседание в залата на Общински съвет-Якоруда. На заседанието присъстват 17 общински съветници, а именно: Джуни Бойкова Мръцева, Емине Реджепова Дурльова, Зюлфие Еркин Кьорова, Ибраим Ибраимов Юруков, Ибрахим Мустафа Карафеиз  Малин Радостинов Лозанов, Мехмед Неджип Мехмед, Мехмед Салих Кунгю, Муса Ахмед Сирачки, Муса Салих Абдул, Мустафа Мехмедов Кьоров, Мустафа Салих Абдула, Салих Мустафа Шольов, Сюлейман Юсуфов Мръцов, Фатима Зия Шуган, Хасан Салих Тибер и Хасан Юсуф Илански. Няма отсъстващи общински съветници.

Протокол 06-28.06.2024 г