Предложение – Актуализация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от Кмета на Община Якоруда Мехмед Вакльов

 Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Якоруда, моля да разгледате и подложите на гласуване следното:

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ №

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Якоруда

РЕШИ:

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година, приета с Решение № 06 от Протокол №ОбС-01/09.02.2024 г., както следва:

В РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ЯКОРУДА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА се добавя:

Поземлен имот с идентификатор 87338.409.10, с начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, с площ 992 (деветстотин деветдесет и два) кв.м., находящ се в гр. Якоруда, общ. Якоруда, местност „Букевица“.

Предложение-Актуализация2 2024г.