Обявление ПУП-ПРЗ – кв. 118 град Якоруда

Разглеждане и съгласуване на ПУП- (ПРЗ) План за регулация на УПИ XXV-64.46 /ПИ 87338.64.46/, УПИ XXVI-64.47 /ПИ 87338.64.47/ , УПИ  XXVII-64.48 /ПИ 87338.64.48/, УПИ XVIII-64.49 /ПИ 87338.64.49/, УПИ XXIX-64.50 /ПИ 87338.64.50/ и УПИ XXX-64.51 /ПИ 87338.64.51/, кв. 118 за обединяване в нови УПИ XXXI-64.55 и УПИ XXXII-64.56, кв. 118 по плана на гр. Якоруда, общ.Якоруда, и План за застрояване за новообразуваните  УПИ XXXI-64.55 и УПИ XXXII-64.56, кв. 118 по плана на гр. Якоруда, общ.Якоруда, с отреждане „за  социални дейности”, възложител: Община Якоруда.

Обявление ПУП-ПРЗ – кв. 118 град Якоруда