Решение относно провеждане на обществена поръчка , с предмет „Избор на изпълнител за премахване на незаконен строеж : Масивна двуетажна сграда с три броя пристройки и конструктивно свързана към нея масивна едноетажна сграда и дървена клетка за отглеждане на птици“

Решение №0800-70

Прочети

Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда

Документ: Обява

Проект:„ Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда”

Получен на: 12/09/2017 г.

Описание:Извършване на строително – ремонтни работи по техническо задание на

Прочети

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)

Проект:“Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда“

Получен на: 08/03/2017г.

Процедура: Публично състезание

Прочети

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда

Документ: Публична обява 9057397

Проект:„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел

Прочети