Предложение с вх. № 113 от 04.07.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и …

Прочети

Предложение с вх. № 110 от 25.06.2024 г. и доклад и проект на запис на заповед

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ   КМЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

       Г-Н  МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа Съветници,

На основание чл.21, ал.1,т.10,т.23 и т.24 от Закона са местното самоуправление …

Прочети

Предложение с вх. № 109 от 25.06.2024 г. и доклад и проект на запис на заповед

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

     ОТ   КМЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

                       Г-Н  МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа Съветници,

На основание чл.21, ал.1,т.10,т.23 и т.24 от Закона са местното самоуправление

Прочети

Предложение с вх. № 107 от 21.06.2024 г и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа Общински съветници,

         На основание чл.21, ал1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127,ал.6 от Закона за устройство на територията, и …

Прочети