Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

На основание чл. 27, ал. 1а, чл. 28, ал. 1 и ал. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 48а от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местното …

Прочети

Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Якоруда

НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

Проект на Наредба за реда и начина ОФП

Покана за изразяване на мнения, становища и мотиви

Предварителна оценка на въздействието Наредба за

Прочети