Съобщение

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Якоруда оповестява, че с Решение №2648/05.12.2019г., постановено по адм. дело №868/2019г. по описа на Административен съд-Благоевград, се ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на Раздел І, предл. 1, „Забранява се“: т. 1, б. „а“ …

Прочети