Наредба за реда и начина ОФП

НАРЕДБА

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.1. Тази наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се за …

Прочети