Обявление за подбор на логопед

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Якоруда в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд …

Прочети

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЛОГОПЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.003-0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда”,

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

Прочети

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЛОГОПЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.003-0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда”,

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

Прочети