Обява за събиране на оферти по ЗОП с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Якоруда при условията на финансов лизинг,,

Обява – 12.06.2020г.

Информация за публикувана обява – 12.06.2020г.

Указания за подготовка на офертите – 12.06.2020г.

Техническа спецификация – 12.06.2020г.

Образци за попълване – 12.06.2020г.

Проект на договор – 12.06.2020г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти –

Прочети

Публично състезание по ЗОП за СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение – 11.06.2020г.

Обявление – 11.06.2020г.

Документация – 11.06.2020г.

Техническа спецификация – 11.06.2020г

Образци за попълване – 11.06.2020г.

ЕЕДОП – 11.06.2020г.

Проект на Договор – 11.06.2020г

Технически проект – 11.06.2020г.

съобщение за отваряне на цени – 10.07.2020г.

Протокол 1 –

Прочети

Публично състезание по ЗОП за СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение – 11.06.2020г.

Обявление – 11.06.2020г.

Документация – СМР на обект – Открити спортни площадки – 11.06.2020г.

Техническа спецификация – 11.06.2020г.

Образци за попълване – 11.06.2020г.

ЕЕДОП – 11.06.2020г.

Проект на Договор – 11.06.2020г.

Технически проект – 11.06.2020г.

Протокол 1

Прочети

Обява за събиране на оферти: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа”

Информация за публикувана обява- 20.05.2020 г.

Обява- 20.05.2020 г.

Указания за подготовка на офертите 20.05.2020 г.

Техническа спецификация ОП1 – 20.05.20г.

Техническа спецификация ОП2 – 20.05.20г.

Образци за попълване – 20.05.20г.

Проект на договор – 20.05.20г.

Информация за удължаване на

Прочети