ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на финансова или кредитна институция на основание Решение №66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда относно предоставяне на дългосрочен кредит на Община Якоруда“

Обява за събиране на оферти

Препис-извлечение на решението на ОбС-Якоруда

Документация

Образци

Актуални данни за финансовото състояние и Годишен отчет за 2020г

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол от работата на комисията

Уведомление за сключен договор

Прочети

„Избор на финансова или кредитна институция на основание Решение №66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда относно предоставяне на дългосрочен кредит на Община Якоруда“

Обява

Препис-извлечение на решението на ОбС-Якоруда

Документация

Образци

Актуални данни за финансовото състояние и Годишен отчет за 2020г

Съобщение за отваряне на офертите

Съобщение за прекратяване

Прочети

Обява за събиране на оферти по ЗОП с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Якоруда при условията на финансов лизинг,,

Обява – 12.06.2020г.

Информация за публикувана обява – 12.06.2020г.

Указания за подготовка на офертите – 12.06.2020г.

Техническа спецификация – 12.06.2020г.

Образци за попълване – 12.06.2020г.

Проект на договор – 12.06.2020г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти –

Прочети

Публично състезание по ЗОП за СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение – 11.06.2020г.

Обявление – 11.06.2020г.

Документация – 11.06.2020г.

Техническа спецификация – 11.06.2020г

Образци за попълване – 11.06.2020г.

ЕЕДОП – 11.06.2020г.

Проект на Договор – 11.06.2020г

Технически проект – 11.06.2020г.

съобщение за отваряне на цени – 10.07.2020г.

Протокол 1 –

Прочети