Заповед №102

Заповед №102 да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за учредяване на отстъпено право на строеж  на недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот IX в кв. 12 по плана на гр. Якоруда, общ. …

Прочети

Заповед №75

Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземния етаж на сградата на Народно Читалище „Светлина – 1907“ – гр. Якоруда, находяща се в кв. 67, пл. №749, парцел

Прочети

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДАТА ЗА МИР“

Във връзка със Световния ден на водата – 22 март 2024 г., със Световната кампания „Вода за мир“ и организирания от Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на …

Прочети