Протокол за разпределение на пасища

П Р О Т О К О Л

 за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда

 Днес 20.05.2024 год., на основание чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.100 …

Прочети