Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на български гражданин в чужбина

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български …

Прочети

Издаванe на удостоверение за постоянен адрес

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: удостоверението се издава след подаване на Заявление за нов постоянен адрес

Услугата …

Прочети

Регистриране на настоящ адрес с адресна карта

Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.
Документ за собственост.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

 


 

За извършване на адресна регистрация се представя и …

Прочети

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Необходими документи : Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.

– Документ за собственост;
– Документи за ползване на имота за жилищни нужди,
– Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
– За извършване на адресна регистрация …

Прочети