Обявление – ПУП ПЗ – Маневото

Общинска администрация град Якоруда на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 87338.101.171 по КККР на град Якоруда, местност „Маневото“, община Якоруда

Прочети