Обявление за логопед

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

                 Проект BG05SFPR002-2.003-0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда”,

     процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на   човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския     

Прочети