Договор за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път “ Конарско – Бел Камен“

     На 21.06.2017 г. се сключи Договор между община ЯКОРУДА И „ТЕХНО- ЕНЕРДЖИ“ ООД с предмет на поръчката „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда“ на стойност                   3  963  119, 51 лв.