Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

   На  13.02.2018 г. се сключи Договор между ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  и ОБЩИНА ЯКОРУДА  за безвъзмездна финансова помощ, предоставена по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а именно „Рехабилитация на общински път BLG 2354/II-84, Якоруда- Разлог/-х. „Трещеник“,  съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  на стойност  3 935 088,14 лв.