Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ на стойност 97 530.52 лева

 

         На 10.05.2019 г. между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по проект „Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ на стойност 97 530.52 лв. С реализирането на проекта Община Якоруда има за цел да подобри облика на градската част, както и да развие масовия спорт сред населението, чрез изграждане на модерна спортна база, отговаряща на Европейските стандарти, за да привлече младите хора да спортуват активно и  да осмислят свободното си време. Проектът ще спомогне за развитието на спорта в Община Якоруда, както и създаването на една по – привлекателна и безопасна градска среда, което ще подобри качеството на живот и ще допринесе за интегрирането на групите в неравностойно положение и малцинствата.