Международен ден на толерантността

По случай Международния ден на толерантността – 16 ноември 2023 г. Община Якоруда съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира конкурс за рисунка на тема: „Толерантност“.В конкурса взеха участие 145 деца от общинските …

Прочети

Обявление за логопед

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

                 Проект BG05SFPR002-2.003-0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда”,

     процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на   човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския     

Прочети