Предложение с вх. № 105 от 13.06.2024 г. и доклад към него

                    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                 ОТ МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

                       КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

                   Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа Съветници,

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал.1, т. 23 от ЗМСМА,  …

Прочети

Предложение с вх. № 104 от 12.06.2024 г. и материалите към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка …

Прочети

Предложение с вх. № 103 от 12.06.2024 г. и материалите към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

         Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка …

Прочети