На 08.09.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.003-0045-C01  между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 391 160, 96 лв., а неговата продължителност е 30 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително …

Прочети

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“ е насочено към главната улица в гр. Якоруда – ул. „ЦАР БОРИС III“.

         На 08.09.2023 г., с подписването на Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0101-C01 между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“, стартира изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер …

Прочети