Община Якоруда ще ремонтира банята и ще развива туризма по проект

      На 13.09.2019 г, в гр. Ксанти се проведе първата среща по проект Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване. На срещата партньорите получиха своите копия от партньорското споразумение и набелязаха следващите етапи от изпълнението му. Парнтьори по проекта …

Прочети

Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ на стойност 97 530.52 лева

 

         На 10.05.2019 г. между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването

Прочети