Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 08-03-2017

Номер на поръчката: 00616-2017-0001

Процедура: Публично състезание

Име: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските

Прочети

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Проект:   Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на

Прочети