Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Якоруда 2020г-2022г. 16.04.2020 г

Краткосрочна програма