Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за Местни такси и цени на услуги

Прочети

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки по Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. …

Прочети

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки за Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж“

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение за Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата Домашен социален патронаж

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга Домашенсоциален патронаж в Община Якоруда

Прочети