Избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник за предоставяне на краткосрочен кредит на Община Якоруда

Обява за събиране на оферти за участие в процедурата

Препис-извлечение Решение 120 Протокол № ОбС 07 от 15.10.2018 г.

Документация

Образци

Информация за Годишен финансов отчет за 2017

Съобщение за отваряне на офертите

Протокол №1 от работата на комисията

Уведомление

Прочети