Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якоруда

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Якоруда