Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2019 г.

П  Р О Г Р А М А общ.собственост – 2019 год.