Обява до населението, относно постъпило в община Якоруда инвестиционно предложение

Обява до населението