Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2023 -2027 г.

Председател на ОбС Якоруда –  г-н  Ибрахим Мустафа Карафеиз

Заместник-председател на ОбС Якоруда – г-жа Зюлфие Еркин Кьорова

Общински съветници:

 1. Джуни Бойкова Мръцева
 2. Емине Реджепова Дурльова
 3. Зюлфие Еркин Кьорова
 4. Ибраим Ибраимов Юруков
 5. Ибрахим Мустафа Карафеиз
 6. Малин Радостинов Лозанов
 7. Мехмед Неджип Мехмед
 8. Мехмед Салих Кунгю
 9. Муса Ахмед Сирачки
 10. Муса Салих Абдул
 11. Мустафа Мехмедов Кьоров
 12. Мустафа Салих Абдула
 13. Салих Мустафа Шольов
 14. Сюлейман Юсуфов Мръцов
 15. Фатима Зия Шуган
 16. Хасан Салих Тибер
 17. Хасан Юсуф Илански

Постоянни комисии

 1. Комисия по “ Градоустройство, строителство, архитектура , жилищна политика, инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планирате“

Председател:  Муса Ахмед Сирачки

Зам.-председател:  Мехмед Неджип Мехмед

Член:  Хасан Юсуф Илански

2. Комисия по „Финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост“

Председател:Салих Мустафа Шольов

Зам.-председател: Фатима Зия Шуган

Член: Сюлейман Юсуфов Мръцов

3. Комисия по “ Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, граждански и човешки права, молби и жалби на граждани“

ПредседателДжуни Бойкова Мръцева

Зам.-председател:   Емине Реджепова Дурльова

Член:   Малин Радостинов Лозанов

4. Комисия  по “ Опазване на околната среда, земеползване, крайградски и селски райони“

Председател: Муса Салих Абдул

Зам.-председател:  Мустафа Мехмедов Кьоров

Член:  Хасан Салих Тибер

5. Комисия по “ Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика, транспорт и безопасност на движението, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“

ПредседателЗюлфие Еркин Кьорова

Зам.-председателМехмед Неджип Мехмед

Член: Муса Ахмед Сирачки

6. Комисия по “ Образование, наука, култура, вероизповедания, преименувания, младежта, спорта и туризма“

Председател: Ибраим Ибраимов Юруков

Зам.-председател:  Мехмед Салих Кунгю

Член:   Мустафа Салих Абдула