Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2023 -2027 г.

Председател на ОбС гр. Якоруда-  г-н  Ибрахим Мустафа Карафеиз

Общински съветници:

 1. Джуни Бойкова Мръцева
 2. Емине Реджепова Дурльова
 3. Зюлфие Еркин Кьорова
 4. Ибраим Ибраимов Юруков
 5. Ибрахим Мустафа Карафеиз
 6. Малин Радостинов Лозанов
 7. Мехмед Неджип Мехмед
 8. Мехмед Салих Кунгю
 9. Муса Ахмед Сирачки
 10. Муса Салих Абдул
 11. Мустафа Мехмедов Кьоров
 12. Мустафа Салих Абдула
 13. Салих Мустафа Шольов
 14. Сюлейман Юсуфов Мръцов
 15. Фатима Зия Шуган
 16. Хасан Салих Тибер
 17. Хасан Юсуф Илански

Постоянни комисии

 1. Комисия по “ Градоустройство, строителство, архитектура , жилищна политика, инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планирате“

2. Комисия по „Финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост“

3. Комисия по “ Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, граждански и човешки права, молби и жалби на граждани“

4. Комисия  по “ Опазване на околната среда, земеползване, крайградски и селски райони“

5. Комисия по “ Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика, транспорт и безопасност на движението, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“

6. Комисия по “ Образование, наука, култура, вероизповедания, преименувания, младежта, спорта и туризма“