Забавен летен уикенд

       Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Якоруда организира забавен летен уикенд под мотото „Импровизирай, адаптирай се, преживей.“ В проявата бяха обхванати 15 деца. Целта на възпитателите на МКБППМН е да насърчи тяхното поведение …

Прочети

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организиране на събития и мероприятия в страната и осигуряване на научен капацитет за нуждите на община Якоруда в качеството й на партньор по проект „Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation“ Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Обособена позиция 1: Организиране на събития Обособена позиция 2: Осигуряване на техническа експертиза за разработване на инструменти за насърчаване на социалното предприемачество и бизнес развитие

Заповед за откриване – 19.06.19г.

Решение – 19.06.19г.

Обявление – 19.06.19г.

Документация и образци за попълване – 19.06.19г.

Проект на договор – 19.06.19г.

ЕЕДОП – 19.06.19г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения -30.07.19г.

Протокол 1 – 07.08.2019г.

Протокол 2 –

Прочети