Годишен финансов отчет на община Якоруда за 2018год. и Решение № 43/ Протокол № ОбС-04/05.07.2019г. на Общински съвет за неговото приемане

ГФО за 2018 г. на община Якоруда и решение на общински съвет за неговото приемане