Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи

Необходими документи:

1. Техническият паспорт за нов строеж от І до ІV категория съставен от консултант по чл. 11 ал. 1 от Наредба 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите изм. ДВ бр.22/2010г. едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168 ал. 6 от ЗУТ.

2. Техническият паспорт за нов строеж V категория по чл. 13 от Наредба 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите изм. ДВ бр.22/2010г. и чл.176 б от ЗУТ съставен от техническия ръководител след извършване на СМР въз основа на Констативен акт по чл. 176 ал. 1 от ЗУТ за съответствието на строежите с изискванията на чл. 169 ал.1 и 2 от ЗУТ.

3.Технически паспорт на съществуващ строеж по чл. 176б ал. 2 от ЗУТ съставен след обследване на строежа за спазване изискванията на чл. 169 ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, извършено от консултант или проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност по чл. 176в от ЗУТ.

Забележка:

1. Техническият паспорт на строежа се представя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта и на магнитен носител /чл. 10 ал. 1 от Наредба 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите изм. ДВ бр.22/2010г.

2. Техническият паспорт за нови строежи се съставя преди издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация чл. 12 от Наредба 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите изм. ДВ бр.22/2010г.

3. Техническият паспорт на съществуващ строеж /в това число основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или част от него преди въвеждането му в експлоатация/.