Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Патентен данък:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Такса за битови отпадъци
Банкова сметка:BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Административни услуги
Банкова сметкаBG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда

Технически услуги
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 80 01
БанкаИнтернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC  кодIABGBGSF