Програма за енергийна ефективност на община Якоруда за периода2016-2025 г.

Програма за енергийна ефективност на община Якоруда за периода 2016- 2025 г.