Пледложение за одобряване на план-сметка и докладна

Предложение за одобряване на план-сметка за 2019 г.